ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีศรีชัยผาผึ้งเพื่อติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง

ขอเชิญร่วมมหากุศล เ็ป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีศรีชัยผาผึ้ง

เพื่อติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง จากพลังงานแสงอาทิตย์

โดยรอบพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้งและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ณ สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

    ตามที่สำนักสงฆ์ผาผึ้งร่วมกับคณะพุทธบริษัท ได้ดำเนินการจัดสร้าง “พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง” จนแล้วเสร็จและได้จัดพิธีฉลองสมโภชน์เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยพิจารณาว่า ณ สถานที่แห่งนี้มีความเป็นอุดมมงคลยิ่ง ด้วยเป็นที่ตั้งของมณฑปพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในภัทรกัปป์  และเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แต่ยังขาดดวงประทีปโคมไฟเพื่อส่องสว่างในยามวิกาล

ในการนี้ ประธานการสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง(พระอาจารย์นิล)ได้ปรารภ ถึงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง จากพลังงานแสงอาทิตย์ รอบองค์พระเจดีย์และอาณาบริเวณโดยรอบ ซึ่งประกอบด้วยมณฑปหลวงปู่บรมครู พระเทพโลกอุดร สระบัวพระอุปคุตมหาเถระ และทางเดินขึ้นสักการะองค์พระเจดีย์ทั้งสี่ทิศ

นอกจากนี้ยังมีงานคงค้าง ที่เกี่ยวข้องในส่วนของพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้งและงานปฏิปทาสาธารณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน คือการจัดสร้างฉัตรถวายพระอุปคุตมหาเถระ การจัดหาปัจจัยสมทบกองทุน การจัดปฏิบัติธรรมในวาระต่างๆ ณ พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง และการจัดทำโล่ห์กันกระสุนเพื่อมอบให้แก่ผู้พิทักษ์แผ่นดินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นงานสืบเนื่องมาจากการจัดทำผ้ายันต์ครอบจักวาลในการสงเคราะห์ต่อผู้มีหน้าที่พิทักษ์ชาติและพระศาสนา

ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ยังขาดปัจจัยสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมในมหาบุญ มหากุศลครั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานงานของพระศาสนาและงานเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินให้แล้วเสร็จโดยสมบุรณ์

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เวลา ๑๐ นาฬิกา ถวายปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ ศาลาข้างกุฏิ๗ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

    ขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์เจ้าและครูบาอาจารย์ผู้ทรงพระคุณทั้งหลาย รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมในมหากุศลอันประเสริฐครั้งนี้ ขอเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านถึงพร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์พูนผลในมนุษย์สมบัติทุกๆด้านและสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาไว้ทุกประการจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ

 

ท่านที่มีความประสงค์ร่วมบุญผ้าป่าสามัคคีศรีชัยผาผึ้ง เพื่อติดตั้งระบบไฟส่องสว่างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง สามารถโอนเงินไ้ด้ที่หมายเลขบัญชี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 102
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 189-0-13128-8
ชื่อบัญชี นางพิชญ์สินี ชาญปรีชญา ,นายอุเทน งามศิริ ,นายสิรเชษฏ์ ลีละสุนทเลิศ

คณะกรรมการ

คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ใหญ่บรมครูพระเทพโลกอุดร

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมญาณมหาเถระ

ชมรมพระวังหน้าและพุทธบริษัททั้งหลาย

φ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ φ

Advertisements

กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดไผ่

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดไผ่ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

   

   

Published in: on มิถุนายน 21, 2011 at 10:20 am  ปิดความเห็น บน กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดไผ่  

ผ้าป่าปลดหนี้ รุ่งเรืองบารมี ศรีชัยผาผึ้ง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลมาฆบูชา เพื่อปลดหนี้และร่วมฉลองพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ณ สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ทอดถวายในวันเพ็ญ ขึ้น๑๕ค่ำ เดือน๓ วันมาฆบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามที่สำนักสงฆ์ผาผึ้ง ร่วมกับคณะพุทธบริษัทได้ดำเนินโครงการจัดสร้าง “พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง” มานับตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมานั้น ขณะนี้การก่อสร้างองค์พระเจดีย์ พระพุธทเจ้าห้าพระองค์ มณฑปหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร และสระบัวหลวงปู่พระอุปคุต รวมทั้งสิ่งก่อสร้างโดยรอบ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์  รอการฉลองสมโภชน์เพื่อน้อมถวายเป็นวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนา
ในวโรกาสของการฉลองสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ของวันมาฆบูชาปีนี้คณะพุทธบริษัททั้งหลาย จะได้จัดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลขึ้น เพื่อรวบรวมปัจจัยปลดหนี้งานของพระศาสนาที่ค้างอยู่ในการก่อสร้างพระเจดีย์ทั้งหมด  และร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างและทำนุบำรุงเสนาสนะในส่วนของสำนักสงฆ์ผาผึ้ง อันประกอบด้วย กุฏิพระสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ห้องน้ำ ถนนและทางเดินภายในเขตสำนักสงฆ์ซึ่งเชื่อมต่อถึงบริเวณพระเจดีย์  รวมทั้งการได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฉลองสมโภชน์พระเจดีย์เป็นเวลา ๙วัน ๙คืน โดยส่วนหนึ่งของปัจจัยจากผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้ จะได้นำไปจัดเครื่องไทยธรรมสังฆทาน ถวายพระภิกษุสงฆ์ ค่าพาหนะพระภิกษุสงฆ์ พิธีเทศน์มหาชาติ พิธีทักษิณานุปทาน โรงทานเลี้ยงพระและผู้บวชเนกขัมมะและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในมหาบุญมหากุศลครั้งนี้ เพื่อจะได้น้อมถวายอานิสงส์ทั้งหมดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา รวมทั้งถวายเป็นกำลังแห่งแผ่นดิน แด่พระสยามเทวาธิราช แด่พระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรม รวมทั้งองค์บูรพกษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณแก่แผ่นดินสยามประเทศทุกๆพระองค์ และผู้มีพระคุณทั้งหลายตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันและเพื่อยังพระศาสนาให้ยั่งยืนในดินแดนแห่งนี้สืบไป
ขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระศรีรัตนตรัย อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์เจ้าและครูบาอาจารย์ผู้ทรงพระคุณทั้งหลาย รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมสร้างมหากุศลถวายไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้ ขอเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านถึงพร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากหนี้ในทุกๆด้าน สมบูรณ์พูนผลในมนุษย์สมบัติทุกประการและสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาโดยฉับพลันทันใดตราบจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญ

ประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิต
ท่านเจ้าคุณพระเทพวราลังการ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขนและรองเจ้าคณะภาค ๑๑(ธ)
คณะกรรมการ
คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมญาณมหาเถระ
ชมรมพระวังหน้าและพุทธบริษัททั้งหลาย

ท่านที่มีความประสงค์ร่วมบุญผ้าป่ามหากุศล เพื่อปลดหนี้และร่วมฉลองพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง สามารถโอนเงินไ้ด้ที่หมายเลขบัญชี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 102
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 189-0-13128-8
ชื่อบัญชี นางพิชญ์สินี ชาญปรีชญา ,นายอุเทน งามศิริ ,นายสิรเชษฏ์ ลีละสุนทเลิศ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

ขอบพระคุณข้อมูลจากพี่แอ๊วและรูปจากคุณsithipongครับ

บรรยากาศงานสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง

Published in: on มกราคม 21, 2011 at 8:23 am  ปิดความเห็น บน บรรยากาศงานสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง  

ขอเชิญร่วมสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง

 

วันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ  สำนักสงฆ์ผาผึ้ง  ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างพระเจดีย์

นำความคืบหน้าการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้งมา update ให้ชมกันครับ

Published in: on มกราคม 15, 2011 at 8:18 am  ปิดความเห็น บน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างพระเจดีย์  

ผ้าป่าเงินล้าน ๒๙ส.ค.๕๓

Published in: on สิงหาคม 31, 2010 at 8:38 am  ปิดความเห็น บน ผ้าป่าเงินล้าน ๒๙ส.ค.๕๓  

ขอเชิญร่วมมหากุศลเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อปิดงานสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ส.ค.๕๓

Published in: on สิงหาคม 11, 2010 at 5:28 am  ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมมหากุศลเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อปิดงานสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ส.ค.๕๓  

โอกาสครั้งสำคัญเหลืออีกเพียง หนึ่งครั้ง

ขออนุโมทนาแด่ท่านผู้มีจิตอันประเสริฐทุกท่าน   พิธีอันเป็นมหากุศลเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ได้ผ่านไปอีกหนึ่งวาระนั่นคือ พิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้า ๕พระองค์  เมื่อเสร็จงานบุญครั้งนี้พระอาจารย์นิลได้กล่าวว่า  “พิธีนี้เป็นพิธีเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่”       อ่านต่อ…


Published in: on กรกฎาคม 14, 2010 at 12:20 pm  ปิดความเห็น บน โอกาสครั้งสำคัญเหลืออีกเพียง หนึ่งครั้ง  

พิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้า๕พระองค์

หน้า1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

Published in: on มิถุนายน 27, 2010 at 10:56 am  ปิดความเห็น บน พิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้า๕พระองค์  
%d bloggers like this: