กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ(ดาวน์โหลด)

กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ เล่มที่๒๑

หลวงพ่อจรัญที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๒๑/๑

หน้าที่คือชีวิต ๒๑/๒

กฎแห่งกรรมที่ประจักษ์ ๒๑/๓

หลวงพ่ออุปถัมภ์การสร้างวิหารพระพุทธโคดมอุดมโชค ๒๑/๔

ความเป็นมาของโครงการแสงธรรมนำชีวิต ๒๑/๕

อานุภาพการฝึกสติ ๒๑/๖

อานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมทำให้มีบ้าน ๒๑/๗

อานิสงส์จากการปฏิบัติธรรม ๒๑/๘

อานิสงส์ของการสวดมนต์ ๒๑/๙

อานิสงส์ของการสวดพาหุงมหากาฯ ๒๑/๑๐

อานิสงส์การปฏิบัติธรรมทุกวัน ๒๑/๑๑

หลวงพ่อผู้ให้สติและปัญญาแก่ข้าพเจ้า ๒๑/๑๒

สุขกาย สุขใจ เพราะเจริญสติ ๒๑/๑๓

สิ่งดีที่ได้จากการปฏิบัติธรรม ๒๑/๑๔

สวดมนต์เป็นนิจ ชีวิตดีขึ้น ๒๑/๑๕

เรียนดี เป็นเด็กดี เพราะการเจริญกรรมฐาน ๒๑/๑๖

มีสติเป็นหลักสู้ชีวิต ๒๑/๑๗

พลังจิตจากหลวงพ่อ ๒๑/๑๘

พระคุณหลวงพ่ออันประมาณมิได้ ๒๑/๑๙

ผลแห่งกรรมตามไปที่เยอรมนี ๒๑/๒๐

ผลจากการเจริญสติ ๒๑/๒๑

ปฏิบัติธรรมดับไฟทุกข์ ๒๑/๒๒

บุญเพราะกรรมฐาน ๒๑/๒๓

บารมีหลวงพ่อมากล้นรำพัน ๒๑/๒๔

ทำดี ได้ดี ๒๑/๒๕

ทำความดีนั้นแสนยาก ๒๑/๒๖

ชีวิตใหม่ที่หลวงพ่อให้ ๒๑/๒๗

ชีวิตนี้มีค่ายิ่ง ๒๑/๒๘

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ๒๑/๒๙

ชีวิตดีได้ด้วยบุญกรรมฐาน ๒๑/๓๐

คำอธิษฐานของบุษบา ๒๑/๓๑

ข้าพเจ้าผู้มืดบอด ๒๑/๓๒

ของดีจากหลวงพ่อ ๒๑/๓๓

การปฏิบัติธรรมถวายพระบิดาแห่งฝนหลวง ๒๑/๓๔

กายภาพบำบัด ธรรมบำบัด สัจจะครั้งที่๒ ๒๑/๓๕

กรรมที่หนีไม่พ้น ๒๑/๓๖

กรรมฐานช่วยชีวิต ๒๑/๓๗

กรรมฐานคลายทุกข์ ๒๑/๓๘

เวรกรรมตามสนอง ๒๑/๓๙

ยิ่งปฏิบัติยิ่งชดใช้กรรม ๒๑/๔๐

ผลของการสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ๒๑/๔๑

ผลของกรรมและอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม ๒๑/๔๒

ทำความดีชดใช้กรรมเก่า ๒๑/๔๓

เกิดใหม่ในร่างเดิม ๒๑/๔๔

กรรมที่ต้องใช้ ๒๑/๔๕

กรรมติดจรวด ๒๑/๔๖

วิปัสสนากรรมฐานแก้กรรม ๒๑/๔๗

พระญวนแก้กรรม ๒๑/๔๘

ทางแก้ทุกข์ ๒๑/๔๙

การพัฒนาทำให้เกิดปัญญาญาณ ๒๑/๕๐

กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ เล่มที่๒๐

ธรรมกับประชาธิปไตย ๒๐/๑

หลักธรรมของผู้ครองเรือน ๒๐/๒

อยู่อย่างมีความสุข ๒๐/๓

อานิสงส์การเลี้ยงดูมารดาบิดา ๒๐/๔

๓ วัน ที่มีค่าที่สุดในชีวิต ๒๐/๕

กรรมจัดสรร ๒๐/๖

กรรมที่ต้องชดใช้ ๒๐/๗

กรรมมีจริง ตามสนองจริง ๒๐/๘

ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน ๒๐/๙

ผลของการปฏิบัติธรรม ๒๐/๑๐

กฎแห่งกรรม ๒๐/๑๑

กว่าจะเห็นแสงธรรม ๒๐/๑๒

กายภาพบำบัด กับ การปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้า ๒๐/๑๓

การปฏิบัติธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ ๒๐/๑๔

คน ๒๐/๑๕

ความเมตตาของหลวงพ่อ ๒๐/๑๖

ความสำเร็จจากการเจริญกรรมฐาน ๒๐/๑๗

คุณแม่ เสาหลักแห่งธรรม ๒๐/๑๘

จากความตายทั้งเป็นและไฟนรกสู่ความมีชีวิตใหม่ ๒๐/๑๙

ฉันเกิดมาไม่สวย ผิดด้วยฤๅ ๒๐/๒๐

ใช้หนี้พระ รักษาสัจจะ ปฏิบัติธรรม ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอ ธุรกิจดีขึ้น ๒๐/๒๑

ได้พบของดี ๆ สิ่งดี ๆ ด้วยบารมีเมตตาจากหลวงพ่อ ๒๐/๒๒

ที่หนึ่งในดวงใจของข้าพเจ้า ๒๐/๒๓

บารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อแผ่เมตตา ๒๐/๒๔

ปฏิบัติธรรมทำให้ชีวิตธรรดากลายเป็นไม่ธรรมดา ๒๐/๒๕

ปฏิบัติธรรมสู้ชีวิต ๒๐/๒๖

ผลที่ได้จากการปฏิบัติ ๒๐/๒๗

พระคุณหลวงพ่อ อันประมาณมิได้ ๒๐/๒๘

พระผู้มีพระคุณสูงสุด ๒๐/๒๙

พระพุทธศาสนาให้ชีวิตใหม่ ๒๐/๓๐

พุทธเมตตา ๒๐/๓๑

เพราะบารมีหลวงพ่อ ๒๐/๓๒

สวย รวย ดี มีปัญญา แก้ไขปัญหาได้ ๒๐/๓๓

เส้นทางแห่งกรรม ๒๐/๓๔

แสงธรรมนำชีวิต จนเป็นเจ้าของโรงงานมหายีนส์ ๒๐/๓๕

หลวงพ่อ พระผู้มีแต่ให้ ๒๐/๓๖

หลวงพ่อชุบชีวิต ๒๐/๓๗

อัศจรรย์แห่งพระกรรมฐาน ๒๐/๓๘

อาชีพที่ได้จากการปฏิบัติ ๒๐/๓๙

อานิสงส์การปฏิบัติธรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศลอยู่เสมอ ทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ ๒๐/๔๐

อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณช่วยชีวิตแม่และลูกชายข้าพเจ้าได้ ๒๐/๔๑

อานิสงส์ในการปฏิบัติธรรม และ สร้างกุศล ทำให้ชีวิตดีขึ้น ๒๐/๔๒

กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ เล่มที่๑๙(๑)

กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ เล่มที่๑๙(๒)

กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ เล่มที่๑๘

ภาคกฏแห่งกรรม

อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม ๑๘/๑

เหตุการณ์ในต่างแดน ๑๘/๒

หลวงพ่อเปรียบเสมือนบิดา ๑๘/๓

หนี้ชีวิต ๑๘/๔

หนทางพิสุทธ์สู่เส้นทางสายเอก ๑๘/๕

แสงธรรมนำชีวิตรุ่งเรือง ๑๘/๖

สำเร็จได้ด้วยใจศรัทธา ๑๘/๗

วิปัสสนากรรมฐาน คือ พลังของชีวิต ๑๘/๘

เราได้อะไรจากกรรมฐาน ๑๘/๙

พาหุงกับประสิทธิผล ๑๘/๑๐

พระเทพสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ) ที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๑๘/๑๑

พรหลวงพ่อ ๑๘/๑๒

ผมเป็นคนดีได้ด้วยเมตตาจากหลวงพ่อ ๑๘/๑๓

ปาฏิหาริย์การขออโหสิกรรม ๑๘/๑๔

ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม ๑๘/๑๕

ประสบการณ์ชีวิต ๑๘/๑๖

บารมีหลวงพ่อและธรรมปฏิบัติ ๑๘/๑๗

บันทึกกรรมฐาน ๑๘/๑๘

นิมิตรแก้กรรม ๑๘/๑๙

ตามรอยจิต ๑๘/๒๐

จากสวดพาหุงมหากาสู่การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ๑๘/๒๑

คุณค่าของสติ ๑๘/๒๒

ความอัศจรรย์แห่งกรรมฐาน ๑๘/๒๓

ความตั้งใจ ๑๘/๒๔

ของดีจากหลวงพ่อ ๑๘/๒๕

การปฏิบัติธรรมมีผลจริงไม่ต้องสงสัยอีกแล้ว ๑๘/๒๖

การปฏิบัติธรรมนำทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ๑๘/๒๗

กรรมทีต้องชดใช้ ๑๘/๒๘

กรรมฐานสร้างชีวิตใหม่ ๑๘/๒๙

กรรมฐานช่วยพัฒนาจิต ๑๘/๓๐

กรรมฐานช่วยคุณแม่ได้ ๑๘/๓๑

กรรมฐานคือเทียนส่องนำทางให้พ้นทุกข์ ๑๘/๓๒

กรรมฐานคือแก่นของชีวิต ๑๘/๓๓

กรรมฐานคือกิจวัตรประจำวัน ๑๘/๓๔

ภาคชีวประวัติ

การดูแลสุขภาพของหลวงพ่อ ๑๘/๓๕

ภาคธรรมปฏิบัติ

ความสุขในการครองเรือน ๑๘/๓๖

ธรรมทำให้งาม ๑๘/๓๗

ธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดสุข ๑๘/๓๘

มิตรธรรม-ธรรมครองใจมิตร ๑๘/๓๙

หลวงพ่อสอนคุณธรรม ๑๘/๔๐

กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ เล่มที่๑๗

ภาคธรรมปฏิบัติ

ชีวิตกับความสวัสดี โดย พระเทพสิงหบุราจารย์ ๑๗/๑

ดำเนินชีวิตดีมีแต่กำไร โดย พระเทพสิงหบุราจารย์ ๑๗/๒

วันเวลาที่เป็นทางมาของกำไร โดย พระเทพสิงหบุราจารย์ ๑๗/๓

การรักษาใจ กับ การข่มใจ โดย พระเทพสิงหบุราจารย์ ๑๗/๔

ภาคกฏแห่งกรรม

กตเวทิตปูชา ๑๗/๕

กรรมฐานกับความมหัศจรรย์ทางจิต ๑๗/๖

อานิสงส์ของการสวดมนต์และปฏิบัติพระกรรมฐาน ๑๗/๗

ความมหัศจรรย์ของการสวดพุทธคุณ ๑๗/๘

สัญญาใจ ๑๗/๙

ผลของการอธิฐานจิตปฏิบัติกรรมฐาน ๑๗/๑๐

ผลกรรมจากการลวกหอยแครง ๑๗/๑๑

ผลกรรม ๑๗/๑๒

ฤามีที่ให้หนีกรรม ๑๗/๑๓

กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ เล่มที่๑๖

17

16

15

14

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา http://www.fungdham.com/rule-of-fate.html

Advertisements
เผยแพร่ on เมษายน 18, 2011 at 8:51 am  ให้ความเห็น  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: