พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


ขอเชิญร่วมสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ณ สำนักสงฆ์ผาผึ้ง  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
ด้วยสำนักสงฆ์ผาผึ้ง ร่วมกับพุทธบริษัท ได้ดำเนินโครงการจัดสร้าง “พระ เจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบูชาผู้มีพระคุณทั้งหลายที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่ชาติต้นจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดสร้าง พระเจดีย์ ณ ผลาญหินบนเนินสูงสุดของสำนักสงฆ์ ซึ่งมีหลักฐานบางประการปรากฏอยู่ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นพระเจดีย์เก่า ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายใต้ และจากปรากฏการณ์ซึ่งมีดวงแก้วสุขสกาวสว่างไสว เสด็จขึ้นเหนือสถานที่นี้เป็นอัศจรรย์ คณะพุทธบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการก่อสร้างพระเจดีย์ขึ้น ครอบไว้ตรงจุดที่ดวงแก้วเสด็จขึ้นมา เพื่อทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้รับความเคารพสักการบูชาอย่างถูก ต้องสืบไปลักษณะ ของพระเจดีย์
พระเจดีย์มีลักษณะเป็นทรงกลมรูปดอกบัวคว่ำ คล้ายองค์พระปฐมเจดีย์ ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ตั้งอยู่บนฐาน ๒ ชั้น มีขนาดกว้าง ๑๓ เมตร มีความสูงวัดจากพื้นถึงบัวยอดฉัตร ๑๙ เมตร มีทางเดินรายรอบองค์พระเจดีย์กว้าง ๑๑ เมตร ประกอบด้วยมณฑปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ใน ๕ ทิศ มีบันไดพญานาคคู่ ตามบันไดทาง ขึ้น ๔ ด้าน.

•พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ดำเนินการสร้างมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๔๙  พระอาจารย์ธวัชชัย ชาครธมฺโมได้เริ่มก่อสร้างส่วนต่างๆขององค์พระเจดีย์มาตามลำดับ มีรายการต่างๆที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้
๑.มณฑปพระพุทธเจ้า๕องค์
๑.๑ งานปูนปั้นตกแต่งยอดมณฑป
๑.๒ งานจิตรกรรมฝาผนังลงรักปิดทอง ลายทศชาติ
๑.๓ งานติดกระจกตัวมณฑป
๑.๔ งานติดตั้งกระจกนิรภัย
๒.งาน ทาสีทอง องค์พระเจดีย์  พระอาจารย์นิลท่านต้องใช้ความอดทนมาก กว่าจะได้สีทองชนิดนี้มาทา องค์พระเจดีย์เพราะสีมีความสวยงามมากและมีความทนทานมากด้วย สีที่ใช้หาไม่ได้จากท้องตลาดทั่วไป

•งาน ที่ยังคงต้องดำเนินการ มีดังนี้
๑.งานปูกระเบื้องหิน แกรนิตทางเดินรายรอบพระเจดีย์ส่วนบน
๑.๑ งานปูพื้นหินแกรนิตบันไดทางขึ้น๔ทิศ
๒.สร้างมณฑปหลวงปู่เทพโลกอุดร
๓.งานปรับพื้นที่ทางขึ้นพระเจดีย์
๓.๑ การปรับภูมิทัศน์รอบองค์พระเจดีย์
๓.๒ การทำราวกั้น กันตก
๔.สร้างสระโบกขรณี พร้อมปลูกบัว (ปลูกบัวเพื่อสักการะองค์พระเจดีย์และบัวเหล่านี้จะออกดอกเพื่อ บูชาองค์พระเจดีย์ตลอดไปตราบเท่าที่ยังมีน้ำอยู่ในสระโบกขรณีนี้ )
๕.งานตกแต่งภายนอกองค์พระเจดีย์ทั้งหมด

•ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ยังคงขาดปัจจัยสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าร่วมใน มหากุศล มหาบารมีครั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินงานสร้างองค์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้งสำเร็จลุล่วง เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ บูชาครูบาอาจารย์ บูชาผู้มีพระคุณทั้งหลายที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่ชาติต้นจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งถวายเป็นกำลังแห่งแผ่นดิน แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม  เพื่อเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและคงอยู่ในดินแดนแห่งนี้สืบ ไป

ขออำนาจอัน ศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ,พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ ,พระอรหันต์เจ้าและครูบาอาจารย์ผู้ทรงพระคุณทั้งหลาย รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมในบุญอันประเสริฐครั้งนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านถึงพร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์พลูผลในมนุษย์สมบัติทุกๆด้าน และสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาไว้ทุกประการ จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้เทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธวัชชัย ชาครธัมโม (พระอาจารย์นิล)
ประธานฝ่ายฆราวาส คุณวิชชัย ธรรมประดิษฐ์

การบริจาค
ท่านที่มีความประสงค์ร่วมบุญ สร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง สามารถโอนเงินไ้ด้ที่หมายเลขบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 102
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 189-0-13128-8
ชื่อบัญชี นางพิชญ์สินี ชาญปรีชญา ,นายอุเทน งามศิริ ,นายสิรเชษฏ์ ลีละสุนทเลิศ

สอบถามเพิ่มเติมจากพระอาจารย์นิลได้โดยตรง โทร.๐๘๕-๐๐๖๐๘๗๐

Advertisements
Published in: on กุมภาพันธ์ 6, 2010 at 5:07 pm  ปิดความเห็น บน พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
%d bloggers like this: