ขอเชิญเข้าร่วมพิธี อัญเชิญพระพุทธเจ้า๕พระองค์ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓

เนื่องด้วยพระอาจารย์ธวัชชัย(พระอาจารย์นิล),สำนักสงฆ์ผาผึ้ง,คณะกรรมการและพุทธบริษัท จะจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้า๕พระองค์ขึ้นประดิษฐาน ยังมณฑป๕ทิศรอบองค์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง จึงอยากขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์  โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
พิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขึ้นประดิษฐานยังมณฑป ๕ ทิศ ณ พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓

วลา ๐๗.๓๐ น. : ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา ๐๙.๐๙ น. : เริ่มพิธีบวงสรวง

•ประธานพิธี พระเดชพระคุณพระเทพวราลังการ(เสงี่ยม นนฺทากโร) รองเจ้าคณะภาค๑๑ (ธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

•พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

•พิธีอัญเชิญพระกกุสันโธพุทธเจ้า ขึ้นประทับบนมณฑปที่ ๑ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

•พิธีอัญเชิญพระโกนาคมพุทธเจ้า ขึ้นประทับบนมณฑปที่ ๒ ด้านทิศใต้

•พิธีอัญเชิญพระกัสสปะพุทธเจ้า ขึ้นประทับบนมณฑปที่ ๓ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

•พิธีอัญเชิญพระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า ขึ้นประทับบนมณฑปที่ ๔ ด้านทิศเหนือ

•พิธีอัญเชิญพระศรีอาริยะเมตไตรย์พุทธเจ้า ขึ้นประทับบนมณฑปที่ ๕ ด้านทิศตะวันออก

เวลา ๑๑.๐๐ น. : ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

•ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ : พิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขึ้นประทับบนมณฑปทั้งห้า จะเริ่มจากมณฑปที่ ๑ ถึงมณฑปที่ ๕ ตามลำดับซึ่งอาจใช้เวลาเกินกว่า ๒ ชั่วโมง ในการนี้เมื่อถึงเวลาถวายภัตตาหารเพล เจ้าภาพจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รับถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาด้านล่างก่อน ส่วนการอัญเชิญองค์พระขึ้นประทับบนมณฑป เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จ.

รายนามพระเถรานุเถระ ที่นิมนต์เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
๑.พระเทพวราลังการ (เสงี่ยม นนฺทากโร)รองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ(รับนิมนต์แล้ว)

๒.พระครูสุวิมลภาวนาคุณ (พระอาจารย์พนฺธมุตโต)เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะอุดมพร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ(อยู่ระหว่างประสานงาน)

๓.พระครูปภสฺสรวรพินิจ (พระอาจารย์ไพโรจน์ ปภสฺสโร)เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(อยู่ระหว่างประสานงาน)

๔.พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี(รับนิมนต์แล้ว)

๕.พระครูปลัดสมปอง สุธมฺมสนฺตจิตโต สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสบายใจ จังหวัดอุทัยธานี(อยู่ระหว่างประสานงาน)

๖.พระสมมาศ คุณาธิโก วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี(รับนิมนต์แล้ว)

๗.พระครูวินัยธร (พระอาจารย์พชร ฐานกโร)เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวราราม เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ(อยู่ระหว่างประสานงาน)

สอบถามเพิ่มเติมจากพระอาจารย์นิลได้โดยตรง โทร.๐๘๕-๐๐๖๐๘๗๐

ที่มา http://board.palungjit.com/f105/ขอเชิญร่วมสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง-ณ-สำนักสงฆ์ผาผึ้ง-อ-บ้านเขว้า-จ-ชัยภูมิ-68899-94.html

Advertisements
Published in: on เมษายน 13, 2010 at 5:03 am  ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมพิธี อัญเชิญพระพุทธเจ้า๕พระองค์ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓  
%d bloggers like this: